VEDTEKTER MILVETMC

(Militære Veteraners Motorsykkel-klubb)

 

§ 1 Formål/Virksomhet

 1. Formål: Militære Veteraners Motorsykkelklubb-Norge (MilvetMC-N) er en partipolitisk og religiøs uavhengig, ideell klubb. MilvetMC-N har som formål å ivareta og fremme saker av spesiell interesse for veteraner fra internasjonale operasjoner samt fremme og utvikle MC-kjøring som hobby å arbeide for å øke interessen for - og kunnskapen om - veteraner/veteransaker, motorsykler, både innad i klubben og utad til publikum.

   

 2. Organisering: MilvetMC-N er organisert på følgende måte: Årsmøte: President, Visepresident, Webmaster, Kasserer/materialforvalter og Chapterledere. Chapter: Chapterleder og medlemmer.

   

 3. Virksomhet: MilvetMC-N's formål skal oppnås ved aktivitet og hovedfokus på Chapter. Det enkelte Chapter samarbeider lokalt med de klubber, organisasjoner etc. de finner formålstjenlig, når dette er forenelig med klubbens vedtekter. Det sosiale kameratskap er en meget viktig og naturlig del av klubbens virke. Klubben har null toleranser for samarbeid med såkalte 1 % miljø.

 

§ 2 Juridisk person

 1. Klubben er selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 3 Medlemskap

 1. Enhver INTOPS-veteran med MC som interesse får fullverdig medlemskap. Medlemmenes familie kan få familiemedlemskap, forutsatt at medlemmet og chapteret ønsker dette, og at man følger disse vedtekter.

   

  SOM MEDLEM FORPLIKTER VI OSS TIL:

 2. Ikke å utføre eller medvirke i uregelmessigheter som svekker klubbens renommé.
 3. Bidra i ditt chapter så godt det er mulig i forbindelse med klubb arrangement m.m. (ingen minimumskrav).
 4. INTOPS-veteraner merkes MEDLEM, Familie/pårørende skal merkes med FAMILIE.

 

 

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

 1. For å være stemmeberettiget og valgbar må man inneha gyldig medlemskap eldre enn seks -6- uker.
 2. Nomademedlemmer har møterett og talerett i det lokale Chapter de måtte være i ved møter og avstemninger, men de har ikke stemmerett i saker som angår det lokale Chapteret. I saker som gjelder klubben på landsbasis har de stemmerett.
 3. Toppvervene i klubben kan aldri innehas av familiemedlemmer.

 

§ 5 Kontingent

 1. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis innen 1. februar.

 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

 1. Godkjente utgifter til godtgjørelse og refusjon skal fremgå av årsmelding.

 

§ 7 Årsmøte

 1. Hvert enkelt chapter avholder årsmøte innen 15  februar, og medlemmene innkalles med minst 1 måneds varsel. Varsel og/eller kunngjøring på web-siden.

   

 2. Forslag som skal behandles skal være Chapterleder i hende senest 14 dager før årsmøte.

   

 3. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter og i de saker som omhandler Chapter. Saker som omhandler klubben sentralt oversendes styret for behandling og vedtak. Rapport fra årsmøtet oversendes styret.

   

 4. Årsmøte i styret avholdes innen 1.april og styret innkalles med en måneds varsel.

 

§ 8 Årsmøte skal behandle følgende saker 

 
 1. Behandle årsmelding
 1. Behandle revidert regnskap
 1. Utnevne to revisorer
 1. Vedta budsjett
 1. Utnevne Kasserer/materialforvalter
 1. Fastsette kontingent
 1. Utnevne Webmaster
 1. Behandle innkomne forslag

 

 

Valg:

 1. Ved valg av President og Visepresident, webmaster og kasserer sender hvert enkelt Chapter inn forslag på kandidater til valgkomiteen som behandler disse og fremmer forslag til årsmøtet. Chapterleder velges av medlemmene i hvert enkelt chapter.

 

§ 9 Stemmegivning på årsmøtet

 1. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med simpelt flertall av de avgitte stemmene.
 2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.
 3. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.
 4. Oppnår en kandidat ikke mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter., med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

§ 11 Styret

 1. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 2. Styret består av minimum fem medlemmer inklusiv President og Visepresident.
 3. Det skal tilstrebes geografisk spredning på disse.
 4. Styret er vedtaksdyktig med President eller visepresident tilstede, og minimum 50% av styret er tilstede.
 5. Ved stemmelikhet teller presidentens stemme dobbelt.
 6. President og Visepresident, velges for 2 år av gangen. Visepresidenten velges første gang for et år, slik at presidentene ved fremtidige avganger fra styret overlapper hverandre. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen.

   

  Styret skal:

 7. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 8. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 9. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser.
 10. Representere klubben utad.
 11. Styret skal holde møte når Presidenten forlanger det, eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

 

§ 12 Chapter

 1. MilvetMC-N skal organiseres med Chapters. Disse skal ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. MilvetMC-N's styre godkjenner opprettelse av Chapters fortløpende. Økonomiske forpliktelser skal ikke være i klubbens navn, her må enkeltmedlemmer stille sitt navn til disposisjon.

 

§ 13 Vedtektsendring

 1. Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

 

§ 14 Oppløsning

 

 1. Oppløsing av MilvetMC-N kan bare behandles på årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 mnd. senere. På det ekstraordinære årsmøtet må oppløsningsvedtaket fattes på nytt med 2/3 flertall.

   

 2. Ved eventuell sammenslåing av MilvetMC-N til annen klubb skal MilvetMC-N oppløses.

   

 3. Vedrørende opphør/Patch over av et Chapter:

   

 4. Ved et eventuelt opphør/Patch over til en annen klubb, settes Chapteret og dets midler innsamlet i MilvetMC-N's navn under administrasjon av styret frem til en eventuell videre drift av Chapteret og endelig eierskap av disse midlende er klarlagt. Midler utvilsomt tilhørende MilvetMC-N kan ved en nedleggelse viderefordeles til andre Chapter der dette er aktuelt, eller selges til felleskapets fremme.