Forkortelser: 


MILVETMC-N: Militære Veteraners Motorsykkelklubb-Norge

LM: Landsmøtet.

KS: Klubbens sentralstyre

CH: Chapter.

VK: Valgkomite.

MC: Motorsykkel.

P: President.

VP: Visepresident

INTOPS: Internasjonale operasjoner


§ 1. Navn
Organisasjonens navn er Militære Veteraners Motorsykkelklubb Norge, heretter MILVETMC-N.


§ 2. Formål

MILVETMC-N er en partipolitisk og religiøs uavhengig ideell klubb som har følgende formål:
Å ivareta og fremme saker av spesiell interesse for veteraner fra INTOPS samt fremme og utvikle MC-kjøring som hobby og arbeide for å øke interessen for, og kunnskapen om, veteraner/veteransaker, motorsykler, både innad i klubben og utad til publikum.
Formålet til MILVETMC-N skal oppnås ved aktivitet og hovedfokus på arbeidet i de lokale CH. Det enkelte CH samarbeider lokalt med de klubber, organisasjoner etc. de finner formålstjenlig, når dette er forenelig med klubbens vedtekter. Det sosiale kameratskap er en meget viktig og naturlig del av klubbens formål.
MILVETMC-N har nulltoleranse for samarbeid med såkalte 1%-klubber/-miljø.


§ 3. Medlemskap
3.1. Grunnlaget for medlemskap er tilslutning til og aksept av klubbens formål.
3.2. Enhver INTOPS-veteran med tjeneste fra Forsvaret, eller Politiet/Kriminalomsorgen sammen med norske militære enheter i FN/NATO-operasjoner, med MC som interesse, får fullverdig medlemskap. Medlemmenes familie kan få familiemedlemskap, forutsatt at medlemmet og chapteret ønsker dette, og at man følger disse vedtekter.
3. 3 MILVETMC-N har tre medlemskategorier:
* Æresmedlemmer/chartermedlemmer
* Vanlige medlemmer.
* Familiemedlemmer.
3. 4 MEDLEMMETS FORPLIKTELSER:

Ikke utføre eller medvirke i uregelmessigheter som svekker klubbens renommé.
Bidra i sitt CH så godt det er mulig i forbindelse med klubbarrangement m.m
3.5 INTOPS-veteraner patches VETERAN, Familie/pårørende patches FAMILIE.


§ 4. Klubbens organer
Klubbens organer er:
4.1. Landsmøtet (LM).
4.2. Klubbens sentralstyre (KS)
4.3. Chapter (CH)


§ 5. Kontingent
5.1. LM fastsetter medlemskontingenten. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
5.2. Innkreving av kontingent foretas fra KS.
5.3. CH kan i tillegg vedta ekstrakontingent til sine medlemmer. Tilleggskontingent innkreves av CH.


§ 6. Landsmøtet

6. 1. LM er klubbens høyeste organ, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

6. 2. Landsmøteforberedelser:
6. 2. 1. Innkalling til LM skal skje med minst to måneders skriftlig varsel.
6. 2. 2. Forslag som CH ønsker behandlet på LM må være KS i hende senest fire uker før LM.
6. 2. 3. Forslagsrett til LM har KS og CH.
6. 2. 4. For sent innkomne forslag kan ikke behandles av LM.
6. 2. 5. Landsmøtedokumentene skal sendes delegatene pr. e--post senest to uker før LM.
6. 3. Representanter:
6. 3. 1. CH kan møte med 1delegat hver.
6. 3. 2. I tillegg til CH--delegatene møter KS og VK leder.
6.4. Observatør fra CH.
6.4.1. CH kan, i tillegg til delegat, sende representanter som kan overvære LM som observatør. Alle utgifter forbundet med representantens deltakelse må dekkes av den enkelte representant eller av CH.
6.4.2. LM er åpent for alle interesserte.
6. 5. Stemmerett.
For å være stemmeberettiget og valgbar må man inneha gyldig medlemskap per 31/12 og ha betalt kontingent.
6. 5. 1. Delegatene skal være medlemmer av MILVETMC--N, ha betalt ha betalt kontingent for foregående år innen 31/121/12..
6. 5. 2. KS har ikke stemmerett på landsmøte.
6. 5.3. Æresmedlemmer har ikke stemmerett, unntak er om de har betalt kontingent. 


§ 7. Landsmøtets konstituering
7.1. Landsmøtets konstituering:
7.1.1. Valg av møtets funksjonærer: dirigent, referent, to protokollvitner, og to medlemmer til tellekorps.
7.1.2. Godkjenne innkallingen.
7.1.3. Godkjenne den endelige dagsorden
7.1.4. Godkjenne forretningsorden.
7.2. Landsmøtets behandling:
7.2.1. Styrets beretning
7.2.2. Regnskap for perioden og revisjonsberetning.
Herunder gjelder for tillitsvalgtes godtgjørelse:
Godkjente utgifter og refusjon skal fremgå av årsmelding/regnskap.
7.2.3. Vedtektsendringer.
7.2.4. Behandle innsendte forslag.
7.2.5. Vedta langsiktige mål og virksomhets mål for MILVETMC-N
7.2.6.. Fastsette kontingent.
7.2.7. Vedta retningsgivende budsjett
7.3. Foreta valg:
7.3.1. Velge president, visepresident, to styremedlemmer, kasserer, webmaster materialforvalter og tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge.
President, et styremedlem, kasserer, materialforvalter og en vara velges i oddetallsår.
Visepresident, et styremedlem, webmaster og to vara velges i partallsår.
Det skal tas hensyn til geografisk plassering av P og VP, slik at disse skal velges fra nord og syd i landet.
President, visepresident og styremedlemmer velges for to år av gangen. Det skal tilstrebes geografisk spredning på disse.
7.3.2. Velge leder, to medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité.
Leder velges ved særskilt valg
Hvert enkelt CH kan sende VK forslag kandidater til P, VP, og øvrige medlemmer av styret.
VK behandler disse forslagene og fremmer forslag til årsmøtet.
For å være stemmeberettiget og valgbar må man inneha gyldig medlemskap
7. 3. 4. Godkjenne revisor.
7.4. Avstemming
7.4.1. Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall. Alle andre avstemninger avgjøres med alminnelig flertall.
7.4.2. Ved personvalg skal det gjennomføres omvalg mellom de to kandidater med flest stemmer (bundet omvalg) dersom ingen kandidat har fått  flere enn halvparten av stemmene. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
7.4.3. Skriftlig valg skal gjennomføres dersom minst en delegat krever det.
7.5 Vedtaksprotokoll:
Det skal føres vedtaksprotokoll fra LMs forhandlinger. To landsmøtevalgte vitner skal gjennomgå og godkjenne protokollen, som da anses som  godkjent.

§ 8. Ekstraordinært landsmøte
8. 1. Ekstraordinært LM avholdes når KS bestemmer det eller når 1/3 av medlemsmassen krever det.
8. 2. På ekstraordinært LM kan bare saker som er oppført i innkallingen behandles
8. 3. Innkalling skjer med minst en måneds varsel.
8. 4. Representasjon og stemmerett er som ved ordinært landsmøte.


§ 9. Klubbstyret (KS)
9.1. KS er MILVETMC-N høyeste myndighet og leder organisasjonens virksomhet mellom to landsmøter
9.1.1 KS oppgaver
a. Iverksette LM sine bestemmelser.
b. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
c. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser.
d. Representere klubben utad.
e. Styret skal holde møte når P forlanger det, eller når et flertall av styremedlemmene forlanger det.
9. 2. Klubben forpliktes ved underskrift av P og VP i fellesskap, eller
9. 2. Klubben forpliktes ved underskrift av P og VP i fellesskap, eller en av disse og tre styremedlemmer i fellesskap.
9. 3. KS er vedtaks dyktig med P eller VP og minimum 50% av styret er tilstede. Ved stemmelikhet i styret teller presidentens stemme dobbelt.
9. 4. KS godkjenner etablering av nye CH.
9. 5. KS har rett til å innkalle til årsmøte i CH som ikke har avholdt årsmøte innen utgangen av mars. KS har også rett til å innkalle til ekstraordinært  årsmøte i CH når særlige grunner foreligger, da etter tett dialog med CH.


§ 10. Chapter (CH)
10. 1. MILVETMC-N består av geografisk avgrensede CH.
MILVETMC-N skal organiseres med CH. Disse skal ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. KS godkjenner opprettelse av Chapters  fortløpende.
Økonomiske forpliktelser skal ikke være i klubbens navn, her må enkeltmedlemmer stille sitt navn til disposisjon.
CHs sider på sosiale medier tilhører MILVETMCN-N. President og webmaster skal ha admin-rettigheter på sidene.
10. 2. CH navn er MILVETMC-N (stedsnavn).
10. 3. CH gjennomfører sine årsmøter innen 15. februar, og sender årsmøteprotokoll, beretning og revidert og godkjent regnskap til KS innen  utgangen av februar.
Møtet innkalles med minst en måneds varsel.
Forslag som skal behandles, skal være Chapterleder i hende senest 14 dager før årsmøte
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter og i de saker som omhandler Chapter. Saker som  omhandler klubben sentralt oversendes styret for behandling og vedtak.
Chapterleder velges på årsmøtet i CH av medlemmene i hvert enkelt CH.
For å være stemmeberettiget og valgbar må man inneha gyldig medlemskap.
Nomademedlemmer har møterett og talerett i det lokale Chapter de måtte være i ved møter og avstemninger, men de har ikke stemmerett i  saker som angår det lokale Chapteret. I saker som gjelder klubben på landsbasis har de stemmeret
Hvis et CH ikke har gjennomført årsmøte de siste to år, kan KS kalle inn til ekstraordinært årsmøte i CH for å starte en prosess med tanke på  oppløsning av CH. En oppløsning av et CH krever 2/3 flertall av de fremmøtte starte en prosess med tanke på oppløsning av CH. Hvis det ikke  møter opp noen medlemmer til ekstraordinært årsmøte kan KS beslutte å overføre medlemmene til et annet CH og deretter legge ned CH.  Medlemmene kan velge om de vil overføres til et annet CH, eller fortsette som direktemedlemmer i MILVETMC-N.
10. 4 Ved et eventuelt opphør/patch-over til en annen klubb, settes CH og dets midler under administrasjon av KS settes til en eventuell videre drift av  CH er klarlagt.
Midler og materiell utvilsomt tilhørende MILVETMC-N kan ved en nedleggelse viderefordeles til andre CH der dette er aktuelt, eller selges til  felleskapets fremme.
10. 5. Tillitsvalgte i CH må være medlem av MILVETMC-N

§ 11. Tilknytning til andre organisasjoner
Klubben skal ALDRI bli medlem av en annen organisasjon. Et CH kan ikke tilslutte seg en annen organisasjon

§ 12. Hedersbevisninger, LM kan vedta å utpeke æresmedlemmer.
§ 13. Regnskap
13. 1. Regnskaps og aktivitets året faller sammen med kalenderåret.
13. 2. Regnskapet revideres hvert år og forelegges LM til godkjenning.


§ 14. Forføyninger
14. 1. Styret i CH kan suspendere eller innstille på eksklusjon av enkeltmedlemmer.
14. 2. KS kan suspendere eller ekskludere enkeltmedlem eller CH på grunnlag av uverdige f
14. 2. KS kan suspendere eller ekskludere enkeltmedlem eller CH på grunnlag av uverdige forhold og eller vesentlige overtredelser av forbundets vedtekter og formål. Før KS treffer vedtak skal den innklagede varsles vesentlige overtredelser av forbundets vedtekter og formål. Før KS treffer vedtak skal den innklagede varsles om saken og grunnlaget for denne, og gis anledning til å komme med uttalelse/kontradiksjon. Prinsippet om om saken og grunnlaget for denne, og gis anledning til å komme med uttalelse/kontradiksjon. Prinsippet om kontradiksjon (motsigelskontradiksjon (motsigelse) gjelder på alle nivå, fra CH iverksetter en prosess om forføyninger mot et medlem til e) gjelder på alle nivå, fra CH iverksetter en prosess om forføyninger mot et medlem til saken eventuelt bringes inn til KS. Vedtak om eksklusjon iverksettes straks, og det meddeles for hvor lang tid saken eventuelt bringes inn til KS.
14. 3. Vedtak om eksklusjon kan ankes til LM.

§ 15. Oppløsning/ sammenslåing
15. 1. Bare LM kan oppløse klubben. Slikt vedtak krever 2/3 flertall og skal bekreftes på et ekstraordinært LM oppløse klubben. Slikt vedtak krever 2/3 flertall og skal bekreftes på et ekstraordinært LM som møtes minimum tre måneder etter ordinært LM.
15. 2. Dersom oppløsning vedtas, beslutter LM hvordan klubbens midler skal disponeres.
15. 3 Ved eventuell sammenslåing av MilvetMC-N med annen klubb skal MilvetMC-N oppløses.


§ 16. Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært landsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.